มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามเกณฑ์ของคุรุสภา

คุรุสภาได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ในส่วนของมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง เรียน โดยกำหนดสาระความรู้ละสมรรถนะของครู จากข้อกำหนดดังกล่าว คณะฯ ได้ กำหนดให้นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน และฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 1 ปี ในรายวิชาให้ครบทั้ง 6 สาระความรู้ ตามรายละเอียดที่แสดงดังนี้

การฝึกปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ


กลับขึ้นไปด้านบน